Χρήσιμα

 

Δικαιολογητικά για αντικατάσταση άδειας

 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Μόνιμης Κατοικίας

2. Παράβολο απο ΕΤΕ

3. Δύο μικρές έγχρωμες φωτογραφίες

4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας

 

 

 

Πληροφορίες θεώρησης αδειών